Ochrona danych


Dane kontaktowe firmy:

Name: Hans Gerhard Albrecht
Telefonnummer: +49 (0) 208 / 5 67 68
E-Mail Adresse: cullygrat(at)cullygrat.de
Nazwa firmy: gratowanie chemiczneOchrona danych

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu CULLYGRAT®. Zasadniczo korzystanie z serwisu CULLYGRAT® jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych dotyczy CULLYGRAT®. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, CULLYGRAT® wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszego serwisu. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych CULLYGRAT® opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane terminy. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

• a) dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

• b) osoba, której dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

• c) Przetwarzanie Przetwarzanie to każdy proces dokonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny ciąg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisja, dystrybucja lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

• d) Ograniczenie przetwarzania Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

• e) Profilowanie Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobowości, analizy lub prognozy preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokacja.

• f) Pseudonimizacja Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

• g) Administrator lub administrator danych Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczegółowe kryteria jej wskazania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich. • h) procesory Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

• i) Odbiorca Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zlecenia dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców.

• j) osoba trzecia Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

• k) Zgoda Zgoda to każde dobrowolne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny dla konkretnego przypadku, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych .

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

CULLYGRAT®
Wiesenstraße 10
45473 Mülheim an der Ruhr
Niemcy Tel: 02087707181
E-mail: cullygrat@cullygrat.de
strona internetowa: www. cullygrat.de

3.Ciasteczka

Strony internetowe CULLYGRAT® wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie. Dzięki wykorzystaniu plików cookie CULLYGRAT® może zapewnić użytkownikom tej witryny usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez ustawienia plików cookie. Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny. Celem tego wyróżnienia jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Na przykład użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies nie musi za każdym razem ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to serwis i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętywania artykułów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.

Pliki dziennika serwera

Pliki dziennika serwera to anonimowe dane rejestrowane podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Informacje te nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na Twój temat, ale są niezbędne do dostarczania i prezentacji naszych treści ze względów technicznych. Służą również naszym statystykom i ciągłej optymalizacji naszych treści. Typowe pliki dziennika to data i godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka użyta do uzyskania dostępu i jej wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy, którego zamówiłeś, strona, z której trafiłeś do naszej oferty (referrer URL) i swój adres IP. Pliki dziennika umożliwiają również dokładne sprawdzenie, czy istnieje podejrzenie nielegalnego korzystania z naszej witryny.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa CULLYGRAT® gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej, mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, CULLYGRAT® nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie przez CULLYGRAT®, a także w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy wymaga tego dyrektywa europejska i rozporządzenie lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba ta podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, został podany. Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektyw i rozporządzeń lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

• a) Prawo do bierzmowania Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

• b) Prawo do informacji Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji: o celach przetwarzania o kategorie przetwarzanych danych osobowych o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych o jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu o istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania o istnienie prawa odwołania się do organu nadzorczego o jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych o istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

• c) Prawo do sprostowania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

• d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne: - Dane osobowe zostały zebrane do celów lub przetworzone w inny sposób, do których nie są już potrzebne. - Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. - Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (1) RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (2) RODO. - Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. - Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. - Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 DS-GVO. Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w CULLYGRAT®, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik CULLYGRAT® zapewni natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez CULLYGRAT®, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 DS-GVO, CULLYGRAT® podejmie również odpowiednie działania, uwzględniając uwzględnić dostępną technologię i koszty wdrożenia o charakterze technicznym, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zażądał, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. W indywidualnych przypadkach pracownik CULLYGRAT® załatwi niezbędne formalności.

• e) Prawo do ograniczenia przetwarzania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: - Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych. - Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych. - Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. - Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw po stronie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w CULLYGRAT®, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik CULLYGRAT® zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

• f) Prawo do przenoszenia danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym czytelny format. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub Art. 9 ustęp 2 litera a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., nie narusza to praw i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem CULLYGRAT®.

• g) Prawo do sprzeciwu Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenia prawo, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. CULLYGRAT® nie przetwarza już danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczenia prawne. Jeżeli CULLYGRAT® przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się CULLYGRAT® przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, CULLYGRAT® nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w CULLYGRAT® do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 RODO wniesienia sprzeciwu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem CULLYGRAT® lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

• h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do tego, by dyrektywy i rozporządzenia nie podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dozwolona na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu osoba, której dane dotyczą, podmiot odpowiedzialny i takie przepisy wymagają odpowiednich środków ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, CULLYGRAT® wdroży odpowiednie środki, aby ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionej ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw związanych ze zautomatyzowanymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

• i) Prawo do odwołania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

7. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Adobe. Adobe Analytics (Omniture) lub Adobe Marketing Cloud (zwane dalej „Omniture”) to narzędzie umożliwiające wydajniejszy marketing online i analizę sieci. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę ruchu odwiedzających w czasie rzeczywistym na stronach internetowych. Analizy w czasie rzeczywistym obejmują raporty z projektów i umożliwiają doraźną analizę odwiedzających witrynę. Interakcje z klientami są prezentowane w sposób, który daje administratorowi danych lepszy przegląd działań online użytkowników tej strony internetowej poprzez wyświetlanie danych w prostych i interaktywnych pulpitach nawigacyjnych oraz przekształcanie ich w raporty. Dzięki temu administrator danych może otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym, a tym samym szybciej identyfikować pojawiające się problemy. Operatorem tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Omniture umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą (pliki cookie zostały już wcześniej wyjaśnione; odpowiednie informacje można znaleźć powyżej). Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zapewnia poprzez ustawienie serwera, że rekordy danych śledzenia przesyłane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja jest realizowana poprzez zastąpienie ostatniej części adresu IP. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie dokonała ustawień po stronie serwera, na podstawie których adres IP osoby, której dane dotyczą, jest niezależnie od siebie anonimizowany przed przetwarzaniem w celu geolokalizacji i pomiaru zasięgu. W imieniu osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie Adobe będzie wykorzystywać dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej do oceny zachowania użytkownika danej osoby. Adobe będzie również wykorzystywać dane do tworzenia raportów dotyczących działań użytkowników w naszym imieniu oraz do świadczenia innych usług na rzecz naszej firmy, które są związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adobe nie łączy adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi danymi osobowymi. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Omniture ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Omniture można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie firmy Adobe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez firmę Adobe. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk rezygnacji z subskrypcji pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wniesieniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji. W przypadku ustawienia pliku cookie rezygnacji istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już mogła być w pełni wykorzystywana przez osobę, której dane dotyczą. Obowiązujące przepisy Adobe dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/de/privacy.html

8. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych. Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, powoduje pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, opublikuje komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te informacje dane osobowe. Facebook otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka w ten sposób, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej. Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę zainteresowaną do blokowania transmisji danych do Facebooka.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych przy wdrażaniu i korzystaniu z Google AdSense

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdSense na tej stronie. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich, które pasują do treści danej strony osób trzecich. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników. Operatorem komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google AdSense do przesyłania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczania prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizji . Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych, aby umożliwić rejestrację pliku dziennika i analizę pliku dziennika, co umożliwia przeprowadzenie oceny statystycznej. W oparciu o osadzony piksel śledzący Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zostały przez nią kliknięte. Piksele śledzące są wykorzystywane między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających witrynę internetową. Dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki za pośrednictwem Google AdSense. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim. Google AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

10. Zasady ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony serwisu zostały wywołane lub jak często i jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej. Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu dodatkowi adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia zestawienia prowizji. Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest związana z jej strefą wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Remarketing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie internetowej. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a tym samym wyświetlanie internautom reklam dostosowanych do zainteresowań. Operatorem usług Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów. Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu plików cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli następnie wywoła on strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się w Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień. Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Google+

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała przycisk Google+ jako komponent na tej stronie internetowej. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych. Operatorem Google+ jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie wyświetla monit o odpowiedni przycisk Google+, aby wyświetlić odpowiedni przycisk pobierania Google+ z Google. W ramach tego procesu technicznego Google jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne na stronie https://developers.google.com/+/. Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób zarekomenduje Google+1, Google przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie wykorzystywana w innych usługach Google wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie. na przykład wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje te dane osobowe również w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google. Google otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ w momencie uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową. Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google +1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych przy wdrażaniu i korzystaniu z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki do pobrania wyniku wyszukiwania powiązanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do powiązanych tematycznie stron internetowych za pomocą automatycznego algorytmu iz uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych. Operatorem usług Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej. Jeśli osoba, której dane dotyczą, trafia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, Google zapisuje tak zwany plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do ustalenia, czy na naszej stronie internetowej były otwierane określone podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google zrozumienie, czy osoba, która trafiła na naszą stronę za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała przychód, tj. dokonała lub anulowała zakup. Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Z kolei korzystamy z tych statystyk odwiedzin, aby określić całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. określić sukces lub porażkę danej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji danej osoby. Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strona internetowa odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień. Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Instagrama

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także retransmisję takich danych w innych sieciach społecznościowych. Operatorem usług Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Instagrama, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza ta osoba za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram. Instagram otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową. Więcej informacji i obowiązujące przepisy Instagrama dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, takiemu jak wypełnienie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

16. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

17. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do zainicjowania umowy.

18. Ustawowe lub umowne wymogi dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku zabezpieczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

19. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Opracowany przez specjalistów ds. technologii prawnych z Willing & Able, którzy opracowali również system mapowania szkolenia RODO. Teksty generatora oświadczeń o ochronie danych zostały stworzone przez prof. dr hab. h.c. Heiko Jonny Maniero i prawnik Christian Solmecke stworzyli i opublikowali.